สถานีตำรวจภูธรภูหลวง ตั้งอยู่ที่ ๖๒/๔ ม.๙ บ.ศรีภูหลวง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จว.เลย
โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
เขตอำนาจการสอบสวน/พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจประชาชน
พันธกิจ
๑.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
๒.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
๓.ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
๔.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
๕.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๖.ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
๗.ปฏิบัติโครงการพัฒนาโรงพักเพื่อประชาชาทุกระยะตามนโยบานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๘.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ตามนโยบายรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

ข่าวเด่น / ภาพกิจกรรม

พ.ต.อ.จักรพงศ์ นามสง่า รอง ผบก.ภ.จว.เลย พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ
การขับเคลื่อนนโยบายของ ตร. ที่ สภ.ภูหลวง โดยมี พ.ต.อ.ธิติบูลย์ ฯผกก.ฯ
และข้าราชการตำรวจ สภ.ภูหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๙ ก.พ.๒๕๕๗
จ.ส.ต.กิตติพงษ์/ถ่ายภาพ/รายงาน

พ.ต.อ.ธิติบูลย์ ธรรมาวิวัฒน์กุล ผกก.สภ.ภูหลวง ประชุมข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สภ.ภูหลวง เมื่อ ๑๘ ก.พ.๒๕๕๗
จ.ส.ต.กิตติพงษ์/ถ่ายภาพ/รายงาน

พ.ต.อ.ภควุฒิ โสมาบุตร รอง ผบก.กต.๔ จต. พร้อมคณะ
ตรวจราชการที่ สภ.ภูหลวง เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗
โดยมี พ.ต.อ.ธิติบูลย์ ธรรมาวิวัฒน์กุล ผกก.สภ.ภูหลวงและข้าราชการตำรวจ
ให้การต้อนรับ
จ.ส.ต.กิตติพงษ์/ถ่ายภาพ/รายงานข้าราชการตำรวจ สภ.ภูหลวง ทดสอบสมรถถภาพทางกาย(ลุกนั่ง,ดันพื้น,วิ่ง)
ณ สนามกีฬา สภ.ภูหลวง เมื่อ ๖ ก.พ.๒๕๕๗
จ.ส.ต.กิตติพงษ์/ถ่ายภาพ/รายงาน
พ.ต.ท.ธนูศิลป์ มะโรณีย์ รอง ผกก.ป.รรท.ผกก.สภ.ภูหลวง ประชุมข้าราชการตำรวจ
เตรียมพร้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สภ.ภูหลวง
จ.ส.ต.กิตติพงษ์/ถ่ายภาพ/รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม