ประวัติสถานีตำรวจภูธรภูหลวง
กิ่งอำเภอภูหลวง(ในอดีต)จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๓และได้ยกฐานะเป็นอำเภอภูหลวง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้งแรกอาศัยที่ว่าการกิ่งอำเภอภูหลวงใช้เป็นที่ทำการ เพียง ๑ ห้อง มีกำลังปฏิบัติ ๒๘ นาย ปี พ.ศ.๒๕๒๙ได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ในที่ราชพัสดุ ห่างจากที่ทำการกิ่งอำเภอภูหลวงไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๐๐ เมตร และกิ่งอำเภอภูหลวงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอภูหลวงในปี พ.ศ.๒๕๓๕
ที่ตั้ง
เลขที่ ๖๒/๔ ม.๙ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จว.เลย
พื้นที่รับผิดชอบ
ระยะห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ ๔๙ กม. มีพื้นที่ ๕๑๐ ตร.กม.หรือประมาณ ๓๑๘,๗๕๐ไร
่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับอำเภอวังสะพุง จว.เลย
ทิศใต้ ติดกับอำเภอน้ำหนาว จว.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอหนองหิน จว.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอด่านซ้าย จว.เลย และอำเภอหล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์
การปกครอง
๑.ตำบลหนองคัน จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๒.ตำบลภูหอ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
๓.ตำบลเลยวังไสย์ จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๔.ตำบลแก่งศรีภูมิ จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๕.ตำบลห้วยสีเสียด จำนวน ๘ หมู่บ้าน
การคมนาคม
๑.ถนน รพช.เชื่อมกับถนนมลิวรรณ บ.หนองหิน อ.หนองหิน ระยะทาง ๒๖ กม.
๒.ถนน รพช.เชื่อมกับถนนมลิวรรณ บ.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง ระยะทาง ๒๒ กม.
๓.ถนน รพช.เชื่อมกับถนนมลิวรรณ บ.ห้วยทรายคำ อ.วังสะพุง ระยะทาง ๒๔ กม.
๔.ทางหลวง อ.วังสะพุง-หล่มเก่า เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด
ห่างจาก อ.วังสะพุง ระยะทาง ๒๖ กม.
และห่างจาก อ.หล่มเก่า ระยะทาง ๖๐ กม.
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตร
๑.พ.ต.ต.บุญศิริ เอมโอช ๒๕๒๔-๒๕๒๕
๒.ร.ต.อ.เสน่ห์ บุญยงค์ ๒๕๒๕-๒๕๒๗
๓.พ.ต.ท.อำพัน ไทยชาติ ๒๕๒๗-๒๕๓๐
๔.พ.ต.ท.ธวัช สายะวรานนท์ ๒๕๓๐-๒๕๓๒
๕.พ.ต.ท.สมัย ศรีเกตุ ๒๕๓๒-๒๕๓๔
๖.พ.ต.ท.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา ๒๕๓๔-๒๕๓๕
๗.พ.ต.ท.นิรันทร์ ไพบูลย์ศิลป์ ๒๕๓๕-๒๕๓๗
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี
๑. พ.ต.ท.ภานุ ทองอยู่เย็น ๒๕๓๗-๒๕๓๘
๒.พ.ต.ท.ศักดิ์รพี ไพเมือง ๒๕๓๘-๒๕๓๘
๓.พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิบุ่น ๒๕๓๙-๒๕๔๑
๔.พ.ต.ท.ทรงเดช ผาจันทร์ ๒๕๔๑-๒๕๔๓
๕.พ.ต.ท.ประยุทธ ธงยศ ๒๕๔๓-๒๕๔๔
๖.พ.ต.ท.วีระพล เกตุมี ๒๕๔๔-๒๕๔๕
๗.พ.ต.ท.ธนันท์ชัย สุขา ๒๕๔๕-๒๕๔๗
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ
๑.พ.ต.อ.ธนันท์ชัย สุขา ๒๕๔๗-๒๕๔๙
๒.พ.ต.ท.สมชาย ศรีคำแดง ๒๕๔๙-๒๕๕๑
๓.พ.ต.อ.สงกร สุทธิวรา ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๔.พ.ต.อ.สมประสงค์ คุณรักษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖
๕.พ.ต.อ.ธิติบูลย์ ธรรมาวิวัฒน์กุล ๒๕๕๗-ปัจจุบัน
ข้อมูลกำลังพล ณ ปัจจุบัน
ข้าราชการตำรวจทั้งหมด จำนวน ๗๑ นาย
๑.ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓๐ นาย
๒.ชั้นประทวน จำนวน ๔๑ นาย
รายงานโดย ส.ต.อ.กิตติพงษ์ ไตยนำ ผบ.หมู่(ป.)ทนท.จนท.กพ.สภ.ภูหลวง จว.เลย